บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เนต วิชา ง.21201 งานห้องสมุด โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

           เนื้อหาบทเรียน        
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด

1.1 ความหมายและองค์ประกอบของห้องสมุด

1.2 ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของห้องสมุด

1.3 ประเภทของห้องสมุด

1.4 ประวัติของห้องสมุด

1.5 บริการต่างๆ ของห้องสมุด

1.6 ระเบียบปฎิบัติและมารยาทการใช้ห้องสมุด

2. ทรัพยากรสารนิเทศ

2.1 ความหมายและความสำคัญของทรัพยากรสารนิเทศ

2.2 ประเภทของทรัพยากรสารนิเทศ

2.3 หนังสือและวิธีระวังรักษาหนังสือ

2.4 ส่วนประกอบของหนังสือ

2.5 ส่วนประกอบของวารสารและหนังสือพิมพ์

3. การจัดหมู่ทรัพยากรสารนิเทศ

3.1 ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการจัดหมู่หนังสือ

3.2 การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้

3.3 การจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

3.4 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการจัดหมู่หนังสือและระบบ
     ทศนิยมดิวอี้และการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

3.5 เลขเรียกหนังสือและการจัดเรียงหนังสือบนชั้น

4. บัตรรายการ

4.1 ความหมายและประโยชน์ของบัตรรายการ

4.2 ลักษณะและการจัดเรียงบัตรรายการ

4.3 ส่วนต่าง ๆ ของบัตรรายการ

4.4 ประเภทของบัตรรายการ

4.5 วิธีค้นหาหนังสือจากบัตรรายการ

5. หนังสืออ้างอิง

5.1 ความหมายและประโยชน์ของหนังสืออ้างอิง

5.2 ลักษณะของหนังสืออ้างอิง

5.3 ประเภทของหนังสืออ้างอิง

5.4 เครื่องมือช่วยค้นในหนังสืออ้างอิง

5.5 วิธีการใช้หนังสืออ้างอิง